Planera

Här hittar du bland annat mer information om vem som kan söka projektmedel från Region Värmland. Du kan också läsa om vilka projekt som prioriteras och vad du ska tänka på inför ansökan.

Vad är ett projekt?

Insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Allmänna villkor för Region Värmlands projektfinansiering (pdf, 618 kB)

Riktlinjer för projekt (pdf, 612 kB)

Huvudsakliga stödmottagare

Kommuner, kommunförbund, regionförbund, landsting, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser, universitet/högskolor och forskningsinstitut. Bidrag lämnas normalt inte till enskilda personer eller företag.

Kopplingar till regionala planer

Projektens verksamhet ska relatera till de fyra prioriterade områdena – Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer, bättre kommunikationer –  som finns i Värmlands regionala tillväxtprogram, Värmlandsstrategin, eller till andra strategidokument som till exempel Länstransportplanen. Läs mer via länkarna under ”Relaterad information”.

Regionalt mervärde och förankring

För att projektet ska få stöd är det viktigt att projektet har ett regionalt mervärde. Exempel på regionalt mervärde är att projektet berör en eller flera kommuner eller att projektet på något sätt bidrar till Värmlands utveckling. Det är också viktigt att projektet är förankrat hos medverkande kommuner inför att projektansökan lämnas in till oss. 

Projekt som prioriteras (utan inbördes ordning)

 • är nyskapande och bidrar till förnyelse
 • är stora, strategiska och med en tillväxtinriktning
 • är idémässigt, finansiellt och geografiskt förankrade i länet
 • omfattar en större geografisk yta än enbart en kommun eller på annat sätt engagerar flera aktörer
 • har ett regionalt mervärde
 • är medfinansierade av berörda kommuner
 • har en hög grad av privat eller annan extern finansiering
 • har en långsiktig ambition och strategi utöver projektperioden
 • är gränsöverskridande – mellan nationer, regioner och kommuner, mellan grupper och olika sektorer
 • har en tydlig strategi för uppföljning och utvärdering (lärande)
 • innehåller internationellt samarbete 

Medfinansiering

Bidrag lämnas i regel med högst 50% av utgifterna för projektet. Som medfinansiering kan användas eget arbete (tid), ideellt arbete (tid) och pengar från offentliga organisationer och privat. Egen tid kan redovisas dels i faktiska kostnader, dels i schablonbelopp. Region Värmlands schablonbelopp för medfinansiering i egen tid är 330 kronor per timme för anställda i företag, offentliga organisationer och för ideellt arbete. Projektmedel beviljas för max 3 år om inte annat sägs i beslutet. För projekt som spänner över mer än 3 år krävs oftast ett nytt beslut.

Horisontella mål

Region Värmland ser helst att projektet arbetar med minst ett eller flera av de horisontella målen: jämställdhet, mångfald eller miljö. 

Beskrivning Horisontella mål (pdf, 34 kB)

 

Förstudier

Förstudier kan sökas löpande för max 1 år med ett mindre belopp.

Infrastrukturprojekt

Till kommunala och strategiskt viktiga infrastrukturprojekt som på ett tydligt sätt gynnar kommunens industri och som bidrar till att Värmlands konkurrenskraft ökar, lämnar Region Värmland bidrag med 10 % av investeringen, dock maximalt 150 000 kronor.

Kontakt

Bild på Hanna Bäckman

Hanna Bäckman

Beredningssamordnare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 36

hanna.backman@regionvarmland.se

Bild på Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 53

fredrik.karlsson@regionvarmland.se

Bild på Agnetha Nilsson

Agnetha Nilsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 38

agnetha.nilsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 13 december, 2018