Unga kvinnor sitter på bänk på tågstation

Värmlands länstransportplan

Region Värmland ansvarar för att ta fram en länstransportplan för Värmlands län. Planen är trafikslagsövergripande och omfattar person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen. Den nationella infrastrukturen, som till exempel järnvägar och europavägar samt drift och underhåll, ansvarar Trafikverket för.

Länstransportplanen anger målen för utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen i Värmland. Arbetet med den nuvarande länstransportplanen påbörjades 2013 och fastställdes den 22 maj 2014. Utgångspunkten är det övergripande nationella transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet.  Funktionsmålet handlar om att transportsystemet ska vara jämställt och tillgängligt för alla. Hänsynsmålet handlar om att medverka till högre säkerhet samt förbättrad miljö och hälsa. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025

Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 på Trafikverkets webbplats (öppnas i nytt fönster) 

Regional systemanalys Värmland 2017-12-01 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 6,5 MB)

 

Samordning, avvägningar och prioriteringar under planperioden sker i dialog mellan Trafikverket och Region Värmland i den Regionala Transportgruppen (öppnas i nytt fönster), (RTG). I RTG hanteras frågor kopplat till utförande av åtgärder i planen. Gruppen består av tjänstemän från Region Värmland, Trafikverket samt Värmlandstrafik och Karlstads kommun i egenskap av trafikorganisatörer.

 

Aktuella beslut om ändringar

Under planperioden sker vissa förändringar som inte går att förutse när planen tas fram. Nedan redovisas de mest betydande förändringarna.

Vid regionstyrelsens sammanträde i augusti 2014 beslutades några ändringar i länstransportplanen. En av ändringarna berörde samfinansieringen för utvecklingen av Fryksdalsbanan. För att utveckla tillgängligheten mellan norra och södra Värmland via Fryksdalsbanan behöver flera parter samverka med finansiering. Region Värmland är en av parterna som ingår i finansieringsplanen.

Målet är att genomföra en första etapp med åtgärder under 2016 och 2017. Region Värmland har dock tillgång till de ekonomiska medlen i den regionala planen först under 2019 och 2020. Vid sammanträdet föreslog därför regionstyrelsen att regionfullmäktige ska besluta att Region Värmland ska förskottera 25 Mkr i regional plan till utveckling av Fryksdalsbanan, för att möjliggöra åtgärderna under 2016 och eventuellt 2017, istället för 2019 och 2020. Under våren 2017 meddelade Trafikverket att förskottering inte är nödvändigt.

Vid samma sammanträde beslutade regionstyrelsen att omdisponera medel på väg 61 och 62 med anledning av fördyringar på dessa vägar.

Objektet Graninge-Speked har inte kunnat genomföras under 2015, men kommer att hanteras i samband med revidering av länsplanen under 2017. 

Regionstyrelsens sammanträdesprotokoll i sin helhet (öppnas i nytt fönster) (pdf, 7 MB)

 

Revidering av länstransportplanen

Under 2017 pågår en revidering av länstransportplanen och inriktningen är att kunna skicka ut ett förslag på remiss i mitten av juni.

Nedan kommer vi löpande lägga ut material som tas fram inom ramen för revideringen.

 Nytt förslag godkänt i regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade den 1 december 2017 att godkänna förslag till länstransportplan, systemanalys och miljökonsekvensbeskrivning för Värmlands län 2018-2029, inklusive bilagor.

Här hittar du det godkända förslaget till länstransportplan med tillhörande bilagor.

 

Remiss

Regionstyrelsen beslutade 15 juni att skicka ut förslag till länstransportplan för Värmland 2018-2029 på remiss. Sista svarsdag på remissen är 6 oktober. Nedan hittar du de dokument som ingår i remissen:

Missiv – Remiss förslag till länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 63 Kb)

Förslag till länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1,1 MB)

Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1,7 MB)

Bilaga 2. Regional systemanalys 2017 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2,2 MB)

Bilaga 3-8. Förslag till länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 233 kB)

 

Underlag till miljökonsekvensbeskrivning

I samband med revideringen av länstransportplanen ska det göras en miljökonsekvensbeskrivning av förslagen i det nya planförslaget. På länkarna nedan finns förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Missiv – Förslag till avgränsning av MKB för länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 56 kB)

Förslag till avgränsning av MKB för länstransportplan Värmland 2018-2029 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 72 kB)

Protokoll från samråd med länsstyrelsen 7 december 2016 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 440 kB)

Kontakt

Bild på Marcus Smedman

Marcus Smedman

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Infrastruktur och kommunikationer

054-701 10 34

marcus.smedman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 6 november, 2018