Region Värmlands revisorer 2018

Revision

Revisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet, som bedrivs inom Region Värmland styrelse, bolag och stiftelser.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget – som det är formulerat i kommunallagen – är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning.

Förtroendevalda revisorer

Du hittar en aktuell lista över våra förtroendevalda revisorer i vårt förtroendemannaregister.

Sidan uppdaterades den 22 februari, 2018