2012

Här följer regionfullmäktiges kallelser och ärenden för 2012.

Sammanträde 2012-04-27

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 174 kB)

Ärende 1
Sammanträdet öppnas

Ärende 2
Upprop av utsedda ledamöter och ersättare

Ärende 3
Protokolljusterare tillika rösträknare samt tid och plats för protokollsjustering

Ärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 996 kB)
Revisionrapport avseende granskning av årsredovisningen 2011 (Missiv utdelas vid sammanträdet)

Ärende 5 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 52 kB)
Ansvarsfrihet

Ärende 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 20 MB)
Årsredovisning 2011

Ärende 7 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 9 MB)
Trafikförsörjningsprogram för Värmlands län

Ärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 443 kB)
Interpellation: ”Dialog kring trafikförsörjningsprogram”

Ärende 9 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
Svar på revisionsrapport om ”Ansvarsutövandegranskning” – för kännedom

Ärende 10
Ev valärenden  

Sammanträde 2012-10-05

Kungörelse och kallelser (öppnas i nytt fönster) (pdf, 169 kB)

Ärende 1
Sammanträdet öppnas

Ärende 2
Upprop av utsedda ledamöter och ersättare

Ärende 3
Protokolljusterare tillika rösträknare samt dig och plats för protokolljustering

Ärende 4 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 10 MB)
Delårsrapport 2012

Ärende 5 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 18 MB)
Verksamhetsplan och budget 2013-2015

Ärende 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)
Revisorernas granskningsrapport avseende delårsrapporten

Ärende 7 (pdf, 964 kB)
Anmälan av regionstyrelsens fattat beslut om Visit Värmland Ekonomisk Förening

Ärende 8 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 8 MB)
Beslut om att fastställa Värmlands kulturplan 2013-2015

Ärende 9 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
Svar på revisionsrapport avseende ”Regionstyrelsens implementering av sina beslut”

Ärende 10 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)
Svar på revisionsrapport avseende ”Regionstyrelsens interna kontroll av arbetsmiljön”

Ärende 11 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 336 kB)
Reglemente för intern kontroll

Ärende 12 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 77 kB)
Sammanträdestider 2013

Ärende 13 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 65 kB)
Värmlandstrafik AB

Ärende 14
Ev valärenden 

Sidan uppdaterades den 27 maj, 2015