Bakgrund till regionbildningen

En omfattande process har lett fram till beslutet att bilda region i Värmland. Här finns information om de steg som har föregått beslutet, samt frågor och svar om regionbildningen. 

Den 29 augusti beslutade Landstingsfullmäktige att skicka in en ansökan till regeringen om att bilda region den 1 januari 2019.

Rent formellt ansöker Landstinget i Värmland om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I praktiken innebär det att Landstinget i Värmland och Region Värmland går samman och bildar en ny organisation med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, inklusive tandvård, och regionala utvecklingsfrågor.

Processen fram till beslut

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka ”storregionförslaget”, det vill säga att dela in Sverige i färre och större regioner, har frågan om att bilda en värmländsk region som ansvarar både för hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive tandvård och regionala utvecklingsfrågor intensifierats. 

Ett tjänstemannaförslag (öppnas i nytt fönster) till hur en värmländsk region skulle kunna organiseras lades fram för Regionbildningskommittén, (en kommitté bestående av representanter för samtliga politiska partier i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige), den 24 november 2016. Därefter vidtog förankring och remiss i de politiska partierna. Kommittén återsamlades den 27 januari 2017 och beslutade att skicka ut ett reviderat förslag till bildande av region på remiss till länets samtliga kommuner. Remisstiden löpte ut 31 mars. Några kommuner begärde förlängd svarstid till början av april. 

Den 28 april 2017 återsamlades Regionbildningskommittén för att diskutera svaren från remissomgång 1 och den fortsatta processen (bland annat beslutades att processen fortsättningsvis ska hanteras inom ramen för Landstinget i Värmlands och kommunernas ordinarie beslutsstrukturer.)

När det gäller remissvaren visade de att alla kommuner utom en var positiva till att bilda region, men att de ville ha förtydliganden kring vissa delar av förslaget och möjlighet att lämna synpunkter i en andra remissomgång. Ett omarbetat förslag togs därför fram i dialog mellan kommunerna, Landstinget i Värmland och Region Värmland. Förslaget innehöll förtydliganden kring bland annat regionens framtida ansvar och uppdrag. Det förtydligade också hur beslutsstrukturen skulle kunna se ut, samt principer för fortsatt samverkan mellan kommunerna och regionen.

Efter remiss två – kommunerna sade ja 

Kommunerna och övriga remissinstanser hade på sig tom den 23 juni 2017 att lämna svar på hur de såg på det reviderade förslaget i remissomgång 2. Enligt svaren ställde sig samtliga kommuner positiva till att Landstinget ska ansöka om att bilda region. Landstingsfullmäktige fattade beslut i frågan den 29 augusti 2017.

Bildande av regionkommun i Värmland, version 2.0 (pdf 755 kB)

Läs missivet till remissen här (pdf 73 kB)

Värmland bland de sista att bilda region

Processen med att bilda region har pågått under flera år och frågan är inte unik för Värmland. Allt sedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regioner.

regionkommuner

Regioner i Sverige

Sju landsting i Sverige har inte bildat region ännu.

  • Västerbottens Läns Landsting
  • Landstinget Dalarna
  • Stockholms Läns Landsting
  • Landstinget Sörmland
  • Landsting i Kalmar Län
  • Landstinget Blekinge
  • Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland om regionbildning i Värmland 


Frågor och svar om regionbildningen

Sidan uppdaterades den 31 maj, 2018