Rapport: BiodriV – Biodrivmedel i Värmland Förstudie 2

Förstudien Potential för produktion av biodrivmedel vid bioraffinaderier i Värmland är framtagen av Grontmij på uppdrag av Region Värmland.

Förstudien har beställts för att inom ramen för projekt BiodriV undersöka vilken potential det finns för produktion och användning av olika biodrivmedel i Värmland. Förstudien visar fördelning och lokalisering av tänkbara råvaror och vad olika hänsyns- och tekniknivåer kan innebära. Inom Värmlands gränser finns det råvarupotential i form av ett uttag av skogsbränsle om 3,1 TWh inom 10 år. Om man räknar bort dagens uttag/behov om 1,4 TWh, återstår 1,7 TWh skogsbränsle. Om sedan detta överskott ska omvandlas till biobränsle är främst en fråga för länets intressenter och aktörer. Sannolikt kommer de allt högre priserna på fossilt bränsle att på sikt gynna en värmländsk biodrivmedelsindustri och därmed också bidra till att uppsatta nationella och regionala miljömål nås. Oberoende av vad som kommer att hända ges här ett underlag för diskussion om praktiska och ekonomiska ställningstaganden. Det ger möjlighet till en regional, långsiktig bedömning av hur Värmlands biobränslepotential kan användas på bästa sätt, till gagn för hela regionen.

Hämta rapport: ”BiodriV – Biodrivmedel i Värmland Förstudie 2” (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1,6 MB)

Sidan uppdaterades den 25 mars, 2015