Uppföljning kulturbidrag

Region Värmland beviljar kulturbidrag till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidrar till Värmlands utveckling och attraktionskraft.

Kulturbidragen följs upp genom att alla beviljade projekt och evenemang skickar in en redovisning efter genomförande. 

För att följa upp bidragsgivningen närmare gjordes en rapport om kulturbidragen 2010-2013. Rapporten om Region Värmlands kulturbidrag bygger på redovisningar som har skickats. I samband med rapporten skickades en enkät ut till alla som sökt kulturbidrag fram till 2014, för att följa upp ansökan, handläggning och redovisning. Det genomfördes också två dialogmöten där uppemot 100 personer med företrädare från Värmlands kommuner och kulturverksamheter, studieförbund och civila samhället deltog i diskussioner om pengar och projekt.

Nedan hittar du rapporten Bidragsgivning till mindre kulturprojekt och evenemang inom kulturområdet 2010-2013 samt bilagan Kulturbidrag 2010-2013 där kort beskrivning av alla beviljade kulturbidrag finns listade.

Rapport

Bidragsgivning till mindre projekt och evenemang inom kulturområdet 2010-2013

Bilaga

Bilaga 1, Kulturbidrag 2010-2013

Sidan uppdaterades den 16 oktober, 2018