Ung kvinna kliver på buss

Kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafiken är ett verktyg för att uppnå långsiktigt hållbar regional tillväxt. Genom att öka tillgängligheten i länet, både användbarhet och resmöjligheter, förstoras de lokala arbetsmarknadsområdena i länet.

Organisation

 I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för strategisk planering av kollektivtrafik. I Värmland är Region Värmland regional kollektivtrafikmyndighet. Detta innebär att regionfullmäktige är högsta beslutande organ och beslutar om principiellt viktiga frågor.

Kollektivtrafiknämnden beslutar om verksamhetsuppdrag till trafikorganisatörerna, hanterar ärenden som rör det löpande arbetet och bereder de ärenden som ska beslutas i fullmäktige.

Kopplat till Kollektivtrafiknämnden finns Kollektivtrafikstaben som utgör tjänstemannastöd till nämnden. Ansvaret för kollektivtrafiken i Värmland regleras i ett avtal mellan Region Värmland, länets 16 kommuner och Landstinget i Värmland som även innehåller delegation till Värmlandstrafik och Karlstads kommun.

Kommuner och landsting

Kommunerna och landstinget finansierar kollektivtrafiken. Dessutom är kommunerna ansvariga för bebyggelseplanering och är väghållare för det kommunala vägnätet, därmed har kommunerna ansvar för kollektivtrafikens framkomlighet samt tillgänglighetsanpassning av gatu-, gång- och cykelnät för koppling till kollektivtrafiken.

Värmlandstrafik

Värmlandstrafik upphandlar och organiserar regional kollektivtrafik i Värmland (förutom inom Karlstads tätort) i enlighet med de mål, inriktningar och direktiv som myndigheten beslutar. Värmlandstrafik är även myndighetens expertorgan och lämnar underlag för beslut om allmän trafikplikt, behov av investeringar i infrastrukturen och trafikutvecklingen.

Mer information hittar du på Värmlandstrafiks webbplats (öppnas i nytt fönster)

Karlstadsbuss

Karlstadsbuss är en del av Karlstads kommuns stadsbyggnadsförvaltning och har i uppdrag att upphandla och organisera tätortstrafik i Karlstad i enlighet med de mål, inriktningar och direktiv som myndigheten beslutar. Karlstadsbuss är myndighetens expertorgan och lämnar underlag för beslut om allmän trafikplikt, behov av investeringar i infrastrukturen och trafikutvecklingen.

Mer information hittar du på Karlstadsbuss webbplats (öppnas i nytt fönster)

 

Sidan uppdaterades den 17 april, 2018