Regionstyrelsen i korthet 2018-10-25 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2018-10-25

[NYHET] Vid sitt sammanträde fattade regionstyrelsen en rad beslut om projektmedel, bland annat till Visit Värmland för ett turismprojekt och till Karlstads universitet för ett skogsprojekt.

Medel till Karlstads universitet för skogsprojekt

Regionstyrelsen beslutade att bevilja drygt 1,2 miljoner kronor till Karlstads universitet för projektet Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling för åren 2019–2020. Projektets övergripande mål är att bidra med kunskap för att utveckla och stärka kompetensen inom det regionala innovationssystemet i Värmland i omställningen till en hållbar skoglig bioekonomi.

Medel till Paper Province för bioekonomiprojekt

Regionstyrelsen beslutade att bevilja drygt 2,7 kronor till Paper Province för projektet Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland (projektnamnet förkortas BIOINNO) för åren 2019–2022. Målet är att integrera Dalarnas och Värmlands innovationsprocesser inom skoglig bioekonomi och demonstrera den integrerade innovationsmiljön i praktiken.

Medel till klustret IUC/Stål och Verkstad för innovationsstödsprojekt

Regionstyrelsen beslutade att bevilja tre miljoner kronor till IUC/Stål och Verkstad för projektet Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag 2,0 för åren 2019–2022. Målet är att öka innovationskraften hos 25 små- och medelstora företag (SMF) som arbetar med metalliska material, genom att varje enskilt företag kommer att ges stöd i att identifiera och optimera kvalitetsavgörande processfönster för att sedan kunna ha möjlighet att digitalisera med hjälp av sensorer eller annan typ av automatiserande utrustning.

Medel till Filipstads kommun för handelsprojekt

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 1,2 miljoner kronor till Filipstads kommun för projektet Hållbar handelsutveckling i staden för åren 2019–2022. Projektets övergripande mål är att små och medelstora företag ska stärkas och utvecklas och att de ska anamma nya vägar till försäljning genom digitalisering och kunskaper inom butikskoncept.

Medel till Region Värmland för projektet Verksamt Värmland

Regionstyrelsen beslutade att bevilja drygt fyra miljoner kronor till Region Värmland för projektet Verksamt Värmland 2.0 för ett inkluderande företagsfrämjande system för åren 2019–2022. Projektets mål är att öka effektivitet i främjandesystemet i Värmland samt att öka systemets förmåga att nå och möta behov hos en bredare målgrupp, med ett mer jämställt och inkluderande arbetssätt.

Medel till Visit Värmland för turismprojekt

Regionstyrelsen beslutade att bevilja drygt 4,7 miljoner kronor till Visit Värmland för projektet Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism 2019–2021 för åren 2019–2021.

Kontakt

Stina Höök (M)
2:e vice ordförande regionstyrelsen
054-701 10 12